HRC: Cov lus teb tej lus nug

Hmong Resource Center Hmong Resouce Center: FAQs

Ntawm nov yog cov lus uas tib neeg pheej nug txog daim npav qiv ntawv hauv tsev ntawv thiab hais txog tej khoom uas qiv tawm ntawm lub tsev ntawv. Yog xav nrog tsev ntawv tham muaj lus nug hais txog daim npav, kev raug nplua, rov qab txuas caij nyoog qiv ntxiv, los yog tej khoom uas ploj lawm thov hu rau qhov chaw saib neeg qiv ntawv ntawm tus xovtooj 832-6179.

Ua daim npav (daim khaj)

1. Yuav ua licas kuv thiaj li ua tau ib daim npav qiv ntawv hauv tsev ntawv?  ( English)

Tsev ntawv daim npav yog ua pub dawb xwb rau cov neeg nyob huav lub xeev Wisconsin. Xav tau ntaub ntawv ua pov thawj thiab qhia tau hais tais yeej yog neeg nyob hauv xeev Wisconsin mas yuav tsum muaj muab rau tsev ntawv saib thiab peev rau thaum teb daim ntawv thov ua daim npav qiv ntawv. Tus muaj hnub nyoog loj thiab yau npaum li cas los yeej ua tau daim npav qiv ntawv. Tus uas nyuam qhuav ua ntaub ntawv tau daim npav tsuas pub nws qiv tau 4 qho xwb yuav tsum tos kom txog thaum uas muab cov lus ntaus tau nkag rau hauv lub tshuab teev cov neeg qiv ntawv. Qhov nov tej zaum kuj siv sijhawm li ntawm ib lub livpiam.

Cov tub ntxhais kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv qib siab Lawrence University kuj ua tau daim npav qiv ntawv nov thiab tsuas siv tau ib xyoo nkaus xwb. Yuav tsum muaj daim npav ID tub ntxhais kawm ntawv muab ua pov thawj thaum ua daim ntawv thov daim npav qiv ntawv hauv tsev ntawv.

 

Kev siv kuv daim npav (daim khaj)

2. Kuv muaj peevxwm qiv tau pes tsawg qhov khoom?  ( English)

Nyob rauv koj tus Askhauj hauv tsev ntawv ib zaug twg koj muaj cuab kav qiv tau txog 75 qhov. Ib zaug no koj muaj cai qiv tau 25 daim CD thiab 25 daim yeeb yaj duab uas yog (VHS thiab DVD) qiv tawm nyob rau hauv koj tus Askhauj.

 

3. Yog hais tias kuv tau ua kuv daim npav ploj lawm ?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Qhia rau peb paub tam sim ntawd sub peb thiaj li muaj peevxwm "cheem tau" koj daim npav pab tiv thaiv kom txhob muaj lwm tus coj mus siv tau. Rov qab ua pub rau koj dua ib zaug yog pub dawb dua xwb. Tom qab ntawd tus nqi ua dua npav tshiab yog $3

 

4. Lwm tus puas muaj peevxwm siv tau kuv daim npav thiab?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Tau kawg - tabsis nco ntsoov: txhua yam siv koj daim npav qiv tawm mas koj yog tus yuav tsum nrog lees thiab ris tag nrho. Lwm tus siv tsis tau koj daim npav tus Askhauj los mus ncag qhib siv internet hauv lub tshuab hlwb hlau.

 

5. Kuv puas muaj peevxwm siv tau kuv daim npav rau lwm lub tsev ntawv thiab?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Tau kawg! Koj siv tau koj daim npav rau cov tsev ntawv nyob rau cov cheeb tsam muaj raws li ntawm nov: Outagamie, Waupaca, Shawano, Door, Florence, Oneida, Marinette, Kewaunee, Menominee, Oconto, thiab the Oneida Reservation.

Koj siv tsis tau daim npav uas peb ua rau koj nov nyob rau cov tsev ntawv nyob Neenah, Menasha, los Oshkosh vim rau qhov lawv nyob rau tsev ntawv WinneFox txoj kev coj, hos tsev ntawv hauv Appleton (APL) mas yog ib feem ntawm tsev ntawv OWLS txoj kev coj. Zoo li peb nyob ze ntawm tus cia ntawm ob txog kev coj. Koj muaj peevxwm mus ua tau daim npav qiv ntawv nyob rau ob qhov kev coj nov yog hais tias koj yog neeg nyob xeev Wisconsin.

 

6. Kuv puas xa tau tej uas kuv qiv tawm mus rau lwm lub tsev ntawv?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Tau kawg, koj xa mus rau cov tsev ntawv nyob rau cov cheebtsam li hais ntawm nov: Outagamie, Waupaca, Shawano, Door, Florence, Oneida, Marinette, Kewaunee, Menominee, Oconto, thiab Oneida Reservation. Tsis tas li ntawd, koj muaj cuab kav tos txog hnub uas yuav tsum muab xa rov qab vim hnub ntawd yog hnub yuav rov txheeb qhov khoom ntawd rov qab nyob rau cov tsev ntawv ntawd.

 

Hnub nyoog teem kom xa rov qab

7. Kuv muaj cuab kav qiv tau hov ntev?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Txhua yam  yeeb yaj duab (video), 'video games'7 hnub
Cov ntawv magazine, nkauj CD thiab cov qiv sai sai xws li 14 hnub14 hnub
Lwm yam txhua yam28 hnub

 

(Sijhawm cia qiv cov suab roj hmab muaj duab tej cuab yeej thiab tej yam yog tsev ntawv qiv lwm qhov los mas nyob ntawm lub sijhawm luv los kuj luv ntev los kuj ntev.)

 

8. Ua licas kuv thiaj li paub hais tias thaum twg yauv tsum muab xa rov qab?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Thaum koj txheeb npe qiv khoom tawm yuav muaj ib daim ntawv ntaus teev tej uas koj qiv tawm thiab nyob rau ntawd yuav qhia hais tias thaum twg koj yuav tsum xa qhov khoom ntawd rov qab mus rau tsev ntawv. Cov khoom yuav tsum muab xa kom tuaj txog rau tsev ntawv ua ntej thaum tsev ntawv kaw nyob rau hnub uas teev cia tseg kom muab xa rov qab.

 

9. Yuav ua li cas kuv thiaj li paub hais tias kuv raug nplua los yog muaj tej yam kuv tsis tau xa rov qab?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Thaum koj rov mus txheeb qiv khoom dua, yuav muaj ib daim ntawv qhia txog cov khoom koj qiv tawm thiab lub sijhawm koj yuav tsum muab xa rov qab mus rau tsev ntawv. Cov khoom xa rov qab yuav tsum xa ua ntej tsev ntawv kaw nyob rau hnub uas yuav tsum muab xa rov qab. Yog koj tus Askhauj rau tsev ntawv muaj koj tus email qhov chaw, ces koj yuav tau txais ib qho lus qhia rau koj paub ib hnub ua ntej hnub uas koj yuav tsum muab cov khoon ntawd xa rov qab. Koj kuj siv tau tus Askhauj ntawm qhov hu ua My Account nyob rau ntawm peb lub tshuab teev txhua yam mus tshawb saib kom paub txog hnub koj yuav tsum muab xa rov qab thiab cov nqi uas koj raug nplua.

 

Rov qab txuas sijhawm qiv dua ntxiv

10. Kuv puas rov txuas tau sijhawm qiv qov khoom ntawd dua ntxiv?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Tshwj hais tais ntshai yog muaj tus tau rau npe nyob tos qhov khoom ntawd lawm xwb, txhua yam khoom qiv tawm koj muaj peevxwm rov txuas sijhawm qiv tau dua ob zaug. Yam uas rov txuas sijhawm qiv dua ntxiv yog suav txij li thaum uas tau hais kom txuas sijhawm ntxiv tsis yog thaum lub sijhawm hnub uas yuav tsum muab xa rov qab. Mus txuas sijhawm qiv ntxiv tau nyob online ntawm qhov chw hu ua InfoSoup.org siv qhov sau hais tias My Account. Yam uas tsev ntawv qiv los es ho muab qiv tawm mas nyob rau ntawm tus tswv ntawm lub tsev ntawv ua tus txiav txim siab. Yog thaum lub tsev ntawv kaw lawm txhua yam xa tuaj tom qab ntawd ces muab suav hais tias yog xa tau lig lub sijhawm lawm.

 

Cov nqi raug nplua xa lig dua lig

11. Qhov xa lig lawm yuav raug nplua npaum li cas?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Cov khoom nyob hauv tsev ntawv thiab tej cuab yeej
$1/ib hnub
$25 qhov ntau kawg
Txhua yam lwm yam
10¢/ib hnub
$5 qhov ntau kawg

 

 

Kev tuaj mus koom tes nrog pab nyob rau tsev ntawv

12. Tib neeg yuav koom tes nrog los yog pab tau li cas thiab?  ( English)   Rov mus rau saum toj

Muaj ntau yam ntau txoj hau kev: sib pab tawm tswvyim, lub sijhawm thiab nyiaj. Siv lub tsev ntawv thiab qhia rau peb saib koj ho xav li cas: peb suav cov lus uas tib neeg hais qhia rau peb kom paub hais tias peb ua tau zoo los tsis zoo ntawd muaj nqis heev.

Lub koom haum hu ua cov phoojywg ntawm tsev ntawv hauv Appleton (Friends of the Appleton Library ) xav tau ib co tswv cuab uas muaj kev koom tes tas mus li thiab koom tes rau tsev ntawv tej kev pab thiab kev ua ntau yam tsis hais tej yam xws li pab mus sib txuas lus nrog cov nom tswv thiab sau ntawv mus rau cov muab lus tshaj tawm.

Muaj ntau txoj haujlwm rau cov uas xav tuaj pab lub tsev ntawv. Thiab pab rau lub koom haum hu ua lub koomhaum tsev ntawv hauv Appleton endowment fund yog lub koom haum uas tos ntsoov tej kev pab los ntawm kev pab nyiaj rau tsev ntawv kom mus taus zoo tshaj dua li qhov pheej tos cov nyiaj se los pab.

Rov mus rau saum toj

Hmong Resource Center
AddThis