HRC: Txuas rau

Hmong Resource Center Hmong Resouce Center: FAQs


Hais txog nyuag ub nyuag no           kev kawm           kev noj qab nyob zoo
duab suab hais lus           txuas rau Wisconsin           txuas rau Appleton

Hais txog nyuag ub nyuag no

www.hmongcc.orgLub chaw qhia txog Hmob kab lis kev cai nyob rau ib cheebtsam ntawm Minneapolis-St. Paul. Nws yog ib qho chaw zoo heev muaj ntau yam hais txog Hmoob. Lawv nplooj ntawv nyob rau hauv qhov web page txuas tau mus rau ntau qhov muaj ntau yam ntaub ntawv zoo siv kawg li thiab.

www.hndinc.orgLub koom haum Hmong National Development, Inc. yog haiv neeg ib lub koom haum uas muaj kev cog lus ruaj khov rau kev cob qhia kev ua thawj coj thiab ua kom Hmoob Asmeliskas muaj zog vam meej. HND muaj rooj sab laj rau haiv neeg Hmoob nyob rau ntau thaj chaw thoob plaws teb chaws Asmesliskas.

www.hmongstudies.orgQhov website nov yog qhov chaw nyob rau Hmong Studies Journal thiab saib ntsoov rau phab kev tshawb fawb kawm txog  Hmoob, hais txog livxwm, kab lis kev cai thiab kev nyob noj. Muaj qhov qhia txog kev paub txog kev huaj vam coob ntawm haiv neeg Hmoob, Nplog, Khabmeem, thiab nyab laj muaj nyob rau nplooj ntawv nov thiab.

www.laofamily.org/home.htmLub koom haum muaj kev pab dawb tsis yog koom haum ua lag luam tau ua haujlwm pab rau Hmoob nyob xeev  Minnesota tau 30 lub xyoo. Lawv muaj ntaub ntawv ntau yam hais txog Hmoob livxwm thiab kab lis kev cai. - www.laofamily.org/hmong-history-culture.htm thiab tseem muaj xws li kev kawm txog kev sib tw thiab kos dua ua ub ua no tseem muaj cov duab rau menyuam tha xim los ntawm tsoom tub ntxhais hluas Hmoob - www.laofamily.org/hmong-educational-games.htm.

www.hmongchamber.orgLub koom haum hu ua Hmong Wisconsin Chamber of Commerce muaj kev pab sib txuas kom tau rau kev ua lag ua luam rau Hmoob cov lag luam sib pab tawm tswvyim thiab nrhiav kev pab. Hmong Wisconsin Chamber of Commerce kuj tseem muaj kev pab rau txoj kev npaj yuav ua lag ua luam..

Rov mus rau saum toj

 

Kev kawm

www.aasd.k12.wi.usQhov website rau ib cheeb tsam tsev kawm ntawv hauv nroog Appleton( Appleton Area School District,) muaj ntau yam lus ntaub ntawv hais txog cov tsev kawm ntawv thiab tsev kawm ntawv tej lus tseem ceeb.

www.uwex.edu/ces/hmong/Lub koom haum hu ua University of Wisconsin Extension Hmong Task Force Muaj kev pab rau kev tshawb nrhiav kev kawm rau ib tug Hmoob twg los yog tej tsev neeg los yog rau cov neeg uas ua haujlwm pab rau Hmoob thiab muaj kev pab nrhiav khoo kaa kev kawm rau cov Hmoob nyob rau Wisconsin.

www.minnesotahumanities.org/Literacy/bilingual.htmLub koom haum pab txhawb nqa kev txhais lus rau Hmoob Hmong Translation Initiative uas yog kev pab ncaj nraim rau menyuam Hmoob thiab lawv tsev neeg kom paub lus Hmoob zoo dua ntxiv. Tseem muaj kev pab tswvyim rau kev nyeem ntawv nrog rau koj cov menyuam  hais ua lus Hmoob Dawb thiab lus HmoobLees(HmoobNtsuab).
HmoobDawb - www.minnesotahumanities.org/Literacy/tips/White%20Hmong.pdf
HmoobNtsuab - www.minnesotahumanities.org/Literacy/tips/Green%20Mong.pdf

Rov mus rau saum toj

 

Kev noj qab nyob zoo

www.nlm.nih.gov/medlineplus/asianamericanhealth.htmlwww.nlm.nih.gov/medlineplus/asianamericanhealth.htmlHealth Hais txog kev noj qab haus huv hais ua lus Hmoob los ntawm haiv neeg lub tsev ntawv los ntawm tshuaj kho mob. Mus qib saib tau nyob rau ntawm Asian American Health nplooj ntawv ntawm www.nlm.nih.gov/medlineplus/asianamericanhealth.html.  Muaj ntaub ntawv zoo heev hais txog tej xwmtxheej ntawm kev noj qab haus huv thiab kev tau zoo nyob  ntawm cov neeg Esxias Ameslikas.

www.hmonghealth.org/Muaj ntau yam hais txog kev txhawj xeeb ntawm kev noj qab nyob zoo, muab sau ua lus Hmoob thiab lus Askiv. Thov mus saib cov lus uas sau ua ob hom lus sau tau zoo kawg nkaus hais txog lub tsev ntawv muaj kev pab licas - www.hmonghealth.org/library_resources/about_lib.asp

www.healthyroadsmedia.org/hmong/index.htmLub chaw hu ua Healthy Roads Media muaj kev pab muab cov lus hais txog kev noj qab nyob zoo rau ntau tus. Lawv kuj muaj qee yam yeeb yaj duab (video) thiab tej nplooj ntawv hais ua lus Hmoob hais txog kev noj qab nyob zoo thiab khoom noj zoo pab tau rau lub cev.

www.epa.gov/waterscience/fish/files/MMBrochureHMG200603.pdfTej daim ntawv muab los ntawm lub koom haum hu ua Environmental Protection Agency (Pab txuag toj roob hauv pes nroj tsuag thiab tsiaj nruab nrag) "Qhov uas koj yuav tsum paub txog cov khe-mi hu ua mercury nyob rau hauv tus ntses thiab cw, qwj, roob ris”  muaj hais ua lus Hmoob.

www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/hmong/pdf/prevention_info.pdfTawm tsam qhov raug tom! Zam kom tsis txhob raug yoov tshaj cum tom muaj sau ua lus Hmoob rau ib daim ntawv los ntawm lub chaw saib xyuas kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj kab mob yog lub koom haum hu ua Centers for Disease Control and Prevention.

Rov mus rau saum toj

 

Suab duab hais lus

http://homepages.csp.edu/hillmer/Hmong_OHP.htmlQhov hais lus piav txog Hmoob keebkwm (Livxwm) los ntawm lub tsev kawm ntawv qib siab Concordia University.

www.hmongstudies.org/LearnaboutHmongvideos2007Muaj ib cov  video hais txog Hmoob cov txuj, kev ua dabqhuas thiab ua koobtsheej los ntawm lub koom haum hu ua Hmong Studies Internet Resource Center.

Rov mus rau saum toj

 

Txuas rau Wisconsin

www.wisconsinhistory.org/Mus tshawb nrhiav lub xeev lub koom haum hais txog livxwm ntawm tej haiv neeg qhov website kom paub txog ntau tsav ntau yam. Qhov chaw nov mas muaj ntau yam tabsis yog siv nplooj ntawv (www.wisconsinhistory.org/search.asp) yuav pab txuas tau rau cov duab, ntaub ntawv thiab lwm yam tseem ceeb hais txog Hmoob keeb kwm qhov livxwm ntawm cov Hmoob nyob rau xeev Wisconsin. Muaj ntau yam ntawm nov yog cov duab yees tau raws li lub sijhawm caij nyoog uas muaj Hmoob nyob.

www.wisinfo.com/legacy/thailand/Qub txeeg qub teg ntawm cov ntaub ntawv sau tau cia thiab duab los ntawm lub tuam txhab muab xovxwm hu ua Gannett Wisconsin Newspapers pib hais txog cov neeg thoj nam taw grog nyob rau lub yeej Vaj loog tsua (Wat Tham Krabok). Muaj ntau tus kws muab xovxwm sau txog txoj hau kev raws li lub caij nyoog cov Hmoob tawg rog txoj kev tuaj mus nyob rau Wisconsin.

www.wpr.org/regions/gby/southeastasia.cfmXovtooj cua Hmoob (Hmong Public Radio). Muaj hais ua lus Hmoob nyob rau txhua hnub Vasxaum (Saturday) thaum 5 teev tsaus ntuj txog rau 7 teev tsaus ntuj  nyob rau WHID 88.1 FM ntawm lub nroog Green Bay.

www.hmongwisconsinradio.comXovtooj cua (Hmong Wisconsin Radio) yog hais tawm rau xeev Wisconsin yav qaum teb sab hnub tuaj hais ua lus Hmoob thiab lus Nplog. Xovxwm hauv lub zej lub zos, kab lis kev cai, kev lom zem muaj nthuav tawm 7 hnub/ 24 xuabmoo.

www.legis.state.wi.us/LRB/pubs/ttp/ttp-06-2004.htmlTej ntaub ntawv sau hais txog Hmoob thiab hais txog tej ntaubntawv luam tawm los ntawm tsoom nom tswv.

Hmong Factsheets

Small Claims Court / Tsev hais plaub meEnglishHmong
Car Repair Tips / Kev tiv thaiv koj lub tsheb khoEnglishHmong
Home Improvement Tips / Kev txhim kho vaj tseEnglishHmong
Tenant's Rights / Neeg xauj tsev cov cai & feem xyuamEnglishHmong
3-Day Right to Cancel / Txoj cai hloov siab 3-hnubEnglishHmong
Return/Refund Policy / Txoj cai thim khoom rov qabEnglishHmong

Rov mus rau saum toj

Txuas rau Appleton

www.appleton.org/departments/recreation/hmong/Cov lus qhia txog lub zej lub zos hauv nroog Appleton ua lus Hmoob.

www.jefflindsay.com/Hmong_tragedy.htmlJeff Lindsay's "Cov Hmoob nyob rau Asmeliskas" muaj qhia txohg Hmoob keebkwm livxwm thiab muaj cov duab qhia txog Hmoob nyob rau hauv lub zej lub zos nov tuaj koom ua ke thiab ua koobtsheej.

Rov mus rau saum toj

Hmong Resource Center
AddThis